Czym jest przedawnienie roszczeń?

Przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. To instytucja prawa cywilnego. Ustawa Kodeks cywilny określa termin, który ogranicza lub wyłącza możliwość dochodzenia roszczeń przed sądem. Przedawnieniu ulegają wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe, ale są tu wyjątki, o których jeszcze wspomnimy. Jak rozumieć wygaśnięcie i przedawnienie roszczeń?

Jasna definicja przedawnienia i przypadki nieprzedawniania się

Jako firma oferujemy opiniowanie roszczeń z umów ubezpieczeń, o odszkodowanie, z tytułu utraconych dochodów, renty. Zacznijmy od przedstawienia definicji przedawnienia ze wstępu w bardziej rozbudowanym wydaniu: to instytucja prawa cywilnego, która służy stabilizacji obrotu prawnego poprzez ograniczenie lub wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej po upływie określonego czasu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zgodnie z Kodeksem cywilny są wyjątkowe przypadki nieprzedawniania się roszczeń cywilnoprawnych o charakterze majątkowym. Pierwszy z nich to roszczenie windykacyjne dotyczące nieruchomości (o wydanie). Drugi to roszczenie negatoryjne dotyczące nieruchomości o zaniechanie naruszeń prawa własności w inny sposób niż poprzez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą.

Jak rozumieć wygaśnięcie i przedawnienie roszczeń?

Roszczenie wygasa w sytuacji, kiedy dłużnik zastosował się do treści obowiązku, został z niego zwolniony przez wierzyciela lub gdy przepis szczególnie tak stanowi; wyjątkowo wygasa też wskutek upływu czasu. Jeśli dłużnik uchyla się od spełnienia świadczenia i nie ma właściwej reakcji wierzyciela, po pewnym czasie prowadzi to do jego przedawnienia. Co prawda przedawnione roszczenie nie przestaje istnieć, jednak dłużnikowi daje to prawo do odmowy przed sądem spełnienia świadczenia bez żadnych negatywnych konsekwencji. Nie przedawniają się jednak nigdy roszczenia niemajątkowe i roszczenia o wydanie nieruchomości. Opiniowanie roszczeń nie bez powodu jest trudne i pracochłonne, bo już samo pojęcie roszczenia w teorii prawa cywilnego jest tak naprawdę tematem na bardzo obszerny referat.