Określanie możliwości zarobkowych poszkodowanego

W ramach opiniowania zajmujemy się określaniem możliwości zarobkowych poszkodowanego. Wykonujemy opiniowanie roszczeń o odszkodowanie i sprawdzamy, czy istnieją udowodnione przesłanki do działalności odszkodowawczej, takie jak wystąpienie szkody, wystąpienie czynu niedozwolonego czy związek przyczynowo – skutkowy między czynem zabronionym a szkodą. Sprawdzamy, czy dane roszczenie o odszkodowanie jest adekwatne względem wysokości zarobków osoby poszkodowanej. Wykonujemy również opiniowanie roszczeń z tytułu renty.

Co powinno zawierać roszczenie o odszkodowanie?

Zajmujemy się opiniowaniem roszczeń o odszkodowanie i określamy, czy we wniosku znajdują się wszystkie niezbędne informacje, takie jak:

  • Określenie sądu i wskazanie wydziału;
  • Określenie stron postępowania;
  • Wskazanie kwoty dochodzonej pozwem;
  • Opłata od pozwu;
  • Określenie rodzaju pisma;
  • Określenie żądania pozwu;
  • Uzasadnienie pozwu.

Ustalamy, czy jest możliwe uznanie powództwa w całości lub części bądź zawezwanie do próby ugodowej. Co więcej, wskażemy wszystkie brakujące dokumenty w roszczeniu.