Szkolenia dla brokerów ubezpieczeniowych

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE - szkolenia

 • ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych , UFG i PBUK - umowa ubezpieczenia
 • ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - likwidacja szkód komunikacyjnych i szkód z ubezpieczenia OC rolników indywidualnych
 • ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - likwidacja szkód zagranicznych
 • zasady ustalania odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
 • przepisy przydatne przy obsłudze szkód komunikacyjnych OC - kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej, ustawa o VAT, przepisy podatkowe, kodeks karny, prawo o ruchu drogowym itp.,

 

zdjęcie licznika auta

 

SZKODY MAJĄTKOWE - szkolenia

 • obsługa komunikacyjnych szkód majątkowych
 • rozliczanie dodatkowych kosztów - utracone dochody, utracone korzyści,  pojazd zastępczy, handlowy ubytek wartości części, koszty holowania, parkowania itp.
 • obsługa innych rodzajów szkód majątkowych,
 • przepisy przydatne przy obsłudze szkód komunikacyjnych i majątkowych - kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej, ustawa o VAT, przepisy podatkowe, inne,
 • praktyczne zastosowanie stanowiska sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w różnorodnych kwestiach

 

 

 SZKODY NA OSOBIE - szkolenia

 • obsługa szkód osobowych z każdego rodzaju ubezpieczenia OC
 • obsługa rent z każdego rodzaju ubezpieczenia OC
 • roszczenia dotyczące utraconych dochodów i korzyści
 • przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego (sądy powszechne, Sąd Najwyższy)
 • przepisy przydatne przy obsłudze szkód na osobie -  kodeks cywilny, ustawy podatkowe, przepisy karne itp.
 

badanie pulsu na ręku

KONTROLA SZKÓD I INNE DZIAŁANIA POMOCNICZE:

 • kontrola (audyt) szkód pod kątem wycieków finansowych,
 • opracowywanie wytycznych do obsługi szkód z OC,
 • ocena skuteczności prowadzonych postępowań sądowych i modyfikacja wytycznych dla kancelarii / radców prawnych
 • ocena zakresu niezbędnych dokumentów i dalszego postępowania w sprawie,
 • pomoc przy przygotowaniu uzasadnienia stanowiska
 • pomoc przy rozstrzyganiu kwestii merytorycznych
 • spotkania konsultacyjne na podstawie zadanych casusów

 

OPINIOWANIE ROSZCZEŃ O UTRACONE DOCHODY I RENTĘ WYRÓWNAWCZĄ:

 • z każdego rodzaju ubezpieczenia OC
 • szkody w mieniu i na osobie,
 • na każdym etapie sprawy (zgłoszenie roszczenia, reklamacja, pozew, apelacja)
 • dotyczącej każdej aktywności zawodowej
 • aktywność zawodowa poszkodowanego w Polsce i za granicą
 • określenie możliwości zarobkowych poszkodowanego na przyszłość

 

podpisywanie dokumentów

SPOTKANIA Z EKSPERTEM:

 • w zadanym przez zleceniodawcę obszarze merytorycznym
 • na podstawie casusów i aktualnego orzecznictwa
 • komentarz praktyczny prowadzącego