Moduły szkoleniowe

 

lP. KATEGORIA SZKOLENIA  TEMATYKA I ZAKRES SZKOLENIA  CZAS TRWANIA 
 1.

OC posiadaczy pojazdów

mechanicznych

umowa ubezpieczenia

 1.  zasady dotyczące umowy ubezpieczenia obowiazkowego w świetle regulacji ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, UFG i PBUK (definicje, zawarcie,
 2.  wypowiedzenie, oplacenia składki, zwrot skladki,likwidacja szkód, regres, skladanie oświadczen woli itp.
 3. zasady regulujące umowę OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - kogo dotyczy obowiazek ubezpieczenia, okresy trwania umowy, zawarcie i rozwiazanie umowy , wypowiedzenie umowy, skladka ubezpieczeniowa, zwrot składki, sprzedaz pojazdu i jej konsekwencje, podwójne ubezpieczenie, kiedy przysługuje odszkodowanie , suma gwarancyjna, ruch zespołu pojazdów, regres
 4. Podmioty rynku ubezpieczeniowego - zadanie i funkcje UFG i PBUK 

 1 dzień

(8 godz.)

 2.  OC rolników - umowa ubezpieczenia
 1. zasady dotyczące umowy ubezpieczenia obowiązkowego w swietle regulacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (definicje , zawarcie,w ypowiedzenie , oplacenie składki , zwrot skladki, likwidacja szkód, rgres, składanie oświadczeń woli itp.)
 2.  zasady regulujace umowę OC rolników - kogo dotyczy obowiązek ubezpieczenia, okres trwania umowy, rozpoczecie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej, zmiany w majątku, rozwiązanie umowy, kiedy przysługuje odszkodowanie , sumy gwarancyjne, wyłączenia odpowiedzialnosci, regres
 3. zasady regulujące umowę ubezpieczenia budynków rolniczych - obowiązek ubezpieczenia, okres trwania umowy, zawarcie kolejnej umowy, podwójne ubezpieczenie, zmiana posiadania , wyłaczenie budynku z ubezpieczenia, przedmiot ubezpieczenia, ustalanie wysokości szkody
 4. Podmioty rynku ubezpieczeniowego - funcje i zadania UFG

 1 dzień

(8 godzin)

 3.

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych-likwidacja szkód - wariant 

podstawowy

 1. prawo ubezpieczeniowe i rynek ubezpieczeniowy - podstawy
 2.  Likwidacja szkód w świetle regulacji ustawy o ubezpiezeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
 3. ustalanie odpowiedzialności cywilnej uczestników wypadku komunikacyjnego 
 4. przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy przydatne przy likwidacji szkód

 2 dni

(2 x 8 godzin)

 4.

 OC poisadadczy pojazdów mechanicznych - likwidacja szkód - WARIANT ROZSZERZONY

 

 1.  Prawo ubezpieczeniowe i rynek ubezpieczeniowy - źródła prawa ubezpeiczeniowego, co regulują ustawy ubezpieczeniowe, definicja działalnosci ubezpieczeniowej, klsyfikacja umów ubezpieczenia , OWU w świetle ustawy o dzialalnosci ubezpieczenowej i kodeksu cywilnego,podmioty rynku ubezpieczeniowego, umowa ubezpieczenia w  kodeksie cywilnym,
 2. Likwidacja szkó w świetle regulacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK,
 3.  ustalanie odpowiedzialności cywilnej uczestników wypadku komunikacyjnego,
 4.  przepisy kodeksu cywilneog oraz inne przepisy przydatne przy likwidacji szkód,
 5.  pojazd zastępczy
 6. utracone dochody - definicja szkody, sposób ustalania, rózne formy opodatkowania, 

 3 dni

(3 x 8 godzin)

 5.

 Ustalanie odpowiedzialności  cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego - PODSTAWOWY

 

 1.  zasady odpowiedzialności posiadacza pojazdu mechanicznego,
 2. definicja ruchu pojazdu
 3. odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność karna
 4. przyczynienie (definicja, rodzaje, ocena , ćwiczenia na przykładach)
 5. ruch pojazdu czy ruch przedsiębiorstwa?
 6. warsztaty praktyczne - ustalanie odpowiedzialności cywinej na podstawie casusów, uzasadnianie decyzji

 1 dzień

(8 godzin)

 6.

 Ustalanie odpowiedzialności

cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego - ZAAWANSOWANY

 1.  przypomnienie podstawowych informacji niezbędnych do ustalania odpowiedzialnosci cywilnej - co to jest odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialnosć cywilna a odpowiedzialnosć gwarancyjna, zasady odpowiedzialności, definicja ruchu, odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność karna 
 2. szkody wyrządzone przez sily przyrody
 3. szkody wyrządzone przez zwierzęta
 4. przyczynienie (definicja , rodzaje, kryteria, ćwiczenia)
 5. samoczynne zapalenie sie pojazdu mechanicznego
 6. ruch pojazdu czy ruch przedsiębiorcy
 7. warsztaty praktyczne - ustalanie odpowiedzialności cywilnej na podstawie casusów , uzasadnianie decyzji

 1 dzień

(8 godzin)

 7.

 Przyczynienie sie poszkodowanego do powstania szkody

 

 1.  podstawy prawne
 2. definicja, rodzaje przyczynień, związek przyczynowy i ciężar dowodu,
 3. miarkowanie stopnia przyczynienai - ćwiczenia praktyczne, uzasadnianie decyzji,
 4. praktyczne ćwiczenia z samodzielnego pisania decyzji 

 1 dzień

(8 godzin)

 8.

 szkody na osobie - zadośćuczynienie za krzywdę i koszy leczenia

 

 1.  Zadośćuczynienie za krzywdę - podstawy prawne, osoba uprawniona, prawa spadkobierców,uszkodzenie ciala i rozstrój zdrowia, jak ustalić kwotę należnego świadczenia, przyczynienie się poszkodowanego, stanowisko orzecznictwa
 2. koszty leczenia i rehabilitacji - podstawy prawne, charakterystyka roszczenia, osoby uprawnione , nomralne następstwo i adekwatny związek przyczynowy
 3. podstawowe rodzaje roszczeń - omówienie
  1. koszty leczenia, rehabilitacji lecznicznej, rehabilitacji zawodowej, zakup środków ortopedycznych, specjalne odżywianie, opieka osoby trzeciej, uslugi pielęgniarskie, leczenie niekonwencjonalne, koszty sanatorium
  2. dostosowanie mieszkania / domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, środek transportu dla osoby niepełnosprawnej,
 4. Koszty leczenia - stanowisko orzecznictwa

 1 dzień

(8 godzin)

 9.

 Szkody na osobie - śmierć poszkodowanego - odszkodowanie i zadośćuczynienie

 

 1.  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej - podstawy prawne, charakterystyka roszczenia, osoby uprawnione, prawa spadkobierców, kryteria przyznawania, sposób dokumentowania, stanowisko orzecznictwa i casusy
 2. zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej - podstawy prawne, osoby uprawnione, kryteria przyznawania, sposób dokumentowania, prawa spadkobierców, stanowisko orzecznictwa i casusy
 3. zbieg prawa do świadczeń w przypadku śmierci poszkodowanego w trakcie rozpatrywania roszczeń z tytulu szkody na osobie

 1 dzień

(8 godzin)

 

KATEGORIA SZKOLENIA

TEMATYKA I ZAKRES SZKOLENIA

CZAS TRWANIA

10

Szkody na osobie -

renta dla

poszkodowanego 

 1. Wprowadzenie - podstawy prawne , wyrównawczy charakter renty z  OC, klasyfikacja rent, 
 2. renta z tytułu utraconych dochodów - podstawy prawne, ustalanie prawa do renty, częśćiowa niezdolność do pracy, ograniczenia czasowe wypłaty renty, dokumentowanie, metody wyliczania renty, stanowisko orzecznictwa, casusy
 3. renta z tytułu zwiększonych potrzeb - podsatwy prawne, ustalanie prawa do renty, elementy składowe renty, stanowisko orzecznictwa i casusy

 1 dzień 

(8 godzin)

 11

 Szkody na osobie - renta dla bliskich

 

 1.  renta obligatoryjna - podstawy prawne, zasadność przyznania renty  , rozwiedziony małżonek a prawo do renty, konkubent a prawo do renty, renta dla małoletnich dzieci, renta dla pozostałego przy życiu małżonka, metody określania wysokości renty, dokumentowanie, stanowisko orzecznictwa
 2. renta fakultatywna - podstawy prawne, zasadność przyznania renty dla różnych przypadków

 1 dzień

(8 godzin)

 12  Szkody na osobie - przyczynienie
 1.  wprowadzenie - podstawy prawne, rodzaje przyczynień, kryteria oceny, ustalanie wysokości przyczynienia okiem praktyka
 2. przykłady i orzecznictwo:
  1. brak zapiętych pasów bezpieczeństwa
  2. podróżowanie z nietrzeźwym kierującym,
  3. poszkodowany pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości,
  4. wtargnięcie pieszego
  5. pieszy na przejściu dla pieszych
  6. zasada ograniczonego zaufania
  7. odpowiedzialość małoletniego do lat 13
 3. Podsumowanie - kiedy przyczynienie a kiedy współwina?  czy można uwolnić sie z odpowiedzialności z powodu wyłącznej winy poszkodowanego?

 1 dzień

(8 godzin)

 13

Utracone dochody - umowa o pracę, umowy cywilnoprawne 

 

 1.  wprowadzenie - podsatwy prawne, klasyfiakcja roszczenia, metoda dyferencyjna ustalania szkody,
 2. kilka słów o prawie podatkowym - źródła prawa podatkowego, przedawnienie obowiązku podatkowego, podmiot i przedmiot opodatkowania, unikanie podwójnego opodatkowania, sposoby opodatkowania (ogólnie)
 3. umowa o pracę a rosczenie o utracony dochód:
  1. zawarcie i rozwiazanie umowy o prace,
  2. czas pracy i rozkłady czasu pracy
  3. obowiazek zgłoszenia pracownika do ZUS
  4. czasowa niezdolność do pracy - przysługujące świadczenia,
  5. świadczenia z ustawy wypadkowej
  6. elementy wynagrodzenia
  7. skla podatkowa i wyliczanie dochodu netto
  8. ćwiczenia praktyczne
 4. umowy cywilno prawne - umowa o dzieło,umowa zlecenia, kiedy utracony dochód jest rzeczywisty a nie hipoteczny? ćwiczenia praktyczne

 1 dzień

(8 godzin)

 

 14

 Utracone dochody - dzialalność gospodarcza

 

 1.  wprowadzenie - podstawy prawne, metoda dyfererncyja ustalania rozmiaru szkody, klasyfikacja roszczeń
 2. kilka słów o prawie podatkowym - źródła prawa podatkowego, przedawnienie obowiązku podatkowego, podmiot i przedmiot opodatkowania, sposoby obliczania należnego podatku
 3. ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą (obowiazki zgłoszeniowe, wymiar składki, należne świadczenia)
 4. działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych (obowiązki zgłoszeniowe, ewidencyjne, zaliczki, ulgi, ustalane dochodu netto, przykłady)
 5. działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym (obowiązki zgłioszeniowe, ewidencyjne, stawki ryczałtu, zaliczki na podatek, ustalanie dochodu netto, przykłady)
 6. działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową (dla kogo, obowiazki zgłoszeniowe i ewidencyjne, wymiar podatku, ustalanie dochodu netto, przykłady)
 7. utracone dochody taksówkarzy (metody opodatkowania, opodatkowanie podatkiem VAT, kasy rejerstrujace, określanei dochodu netto na przykładach)

 1 dzień

(8 godzin)

 

 15

 Utracone dochody - rolnicy

 

 1.  wprowadzenie - podstawy prawne, metoda dyferencyjna ustalania rozmiaru szkody, klasyfikacja roszczeń,
 2. rodzaje działalnosci rolniczej 
 3. formy opodatkowania (podatek rolny, podatek dochodowy, podatek VAT, obowiazki ewidencyjne i zgłoszeniowe)
 4. ubezpieczenie spoleczne rolników (zdrowotne, spoleczne, przysługujace świadczenia)
 5. określanie dochodu netto z gospodarstwa rolnego (działy specjalne produkcji rolnej, rolnik wystawiajacy faktury VAT, zastąpienie pracy rolnika pracą najemną)
 6. ćwiczenia praktyczne

1 dzień

(8 godzin)

 16

 Roszczenia dodatkowe przy szkodach z OC

 

 1.  pojazd zastępczy (podstawy prawne, stanowisko Sądu Najwyższego, praktyka rynkowa)
 2. koszt naprawy uszkodzonego pojazdu (normalne następstwo szkody, zwiazek przyczynowy, amortyzacja, oryginalne czy nie?)
 3. koszty zniszczonych rzeczy (zwiazek przyczynowy, dokumentowanie, ustalanie należnego odszkodowania)
 4. inne tematy istotne dla zleceniodawcy

1 dzień

(do 8 godzin)

 17

 Orzecznictwo Sądu Najwyższego w likwiacji szkód

 

 Praktyczne zastosowanie uchwał Sądu Najwyższego w zakresie:

 1. najmu pojazdu zastępczego
 2. zastosowania potrąceń amortyzacyjnych
 3. zastosowania części nowych do naprawy pojazdu po wypadku
 4. kosztów pełnomocnika ponoszonych w postępowaniu przedsądowym
 5. mozłiwość dochodzenia regresu od spadkobierców nietrzeźwego kierującego

1 dzień

(do 8 godzin)