Kontrole i wsparcie merytoryczne 

 

STANDARDOWY ZAKRES DZIAŁAŃ POMOCNICZYCH
 
 
lP. KATEGORIA DZIAŁANIA OPIS DZIAŁANIA

JEDNOSTKA 

ROZLICZENIOWA

1.

Kontrola merytoryczna - 

wycieki finansowe

kontrola merytoryczna wybranych przez zleceniodawcę spraw szkodowych pod kątem prawidłowości ustalenia odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności zgodnie z OWU, zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi , reagowania na symptomy wyłudzenia, zasadności ponoszonych kosztów opinii i prowadzenia spraw sądowych.

Ciężar gatunkowy i wysokość określonych na podstawie błędów wycieków finansowych (leakage) określany jest wg metodologii stosowanej przez zleceniodawcę.

szkoda
2.

Zgodność wytycznych  z przepisami, praktyką i wytycznymi merytorycznymi

 

ocena udostępnionych materiałów merytorycznych dotyczących wytycznych do likwidacji szkód pod kątem ich zgodności z prawem, możliwości unikania sporów sądowych, zgodności z orzecznictwem sądowym, tendencjami na rynku ubezpieczeniowym, zapisów obarczonych ryzykiem zwiększonej liczby skarg lub sporów sądowych.

Przestawienie propozycji zmian zapisów i przygotowanie nowego tekstu wytycznych

godzina pracy
3.

Praktyka sądowa

 

Na podstawie udostępnionych spraw dokonanie oceny zasadności dopuszczenia do procesu sądowego, oceny możliwości uniknięcia procesu, oceny działań podejmowanych w procesie, przedstawienie rekomendacji w sprawie zmiany wytycznych lub praktyki w zakresie likwidacji szkód 

 

szkoda
4.

Skargi i zażalenia

 

na podstawie udostępnionych spraw, w których udzielano odpowiedzi na skargę - zbadanie i ocena stanowiska zakładu ubezpieczeń, ocena działań, które doprowadziły do złożenia skargi, ocena merytorycznej zawartości prowadzonej z Klientem korespondencji, przedstawienie rekomendacji w sprawie zmian wytycznych lub zapisów OWU

 

szkoda
5.

Poszukiwanie oszczędności - warsztaty praktyczne

 

przygotowanie i przeprowadzenie spotkania warsztatowego  w ramach którego przeprowadzone zostanie mapowanie badanego procesu wg stanu as is, identyfikacja punktów zastoju i zapętleń, niejasności w procesie, nawarstwienia zadań, ocena płynności procesu, poszukiwanie oszczędności czasowych, wypracowanie uproszczeń procedur, ograniczenia kosztów.

wynikiem warsztatów jest rekomendowany przebieg procesu (mapa) wg stanu to be.

godzina pracy
6. Procedury i wytyczne Opracowanie procedur i wytycznych we wskazanych przez zleceniodawcę obszarach.

godzina pracy lub ustalona cena za wykonanie dzieła

 

7.

 Poradniki merytoryczne

 

 Opracowanie poradników dla likwidatorów szkód w wybranych obszarach merytorycznych

 

 godzina pracy lub ustalona cena za wykonanie dzieła

 

8.

 Ocena roszczeń na podstawie udostępnionych

dokumentów

 

 wydawanie opinii odnośnie zasadności roszczenia i określanie dalszych kroków postępowania na podstawie udostępnionych dokumentów

 

 ustalana indywidualnie z klientem w zależności od zlecenia