Jak przebiega proces obsługi zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia?

Wykupujemy polisę ubezpieczeniową po to, aby chroniła nas przed konsekwencjami konkretnych zdarzeń losowych. Kiedy pojawia się konieczność skorzystania z praw, jakie przysługują ubezpieczonemu z tytułu umowy z ubezpieczycielem, powstaje tzw. roszczenie ubezpieczeniowe. Jest to nic innego jak prawo do uzyskania odszkodowania. Jak krok po kroku przebiega proces obsługi zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia? Dowiesz się, czytając dalszą część naszego wpisu.

Roszczenie z umowy ubezpieczenia krok po kroku

Prawo do zgłoszenia roszczenia powstaje z chwilą wystąpienia konkretnego zdarzenia wynikającego z umowy ubezpieczenia oraz szkody (straty) objętej ochroną zgodnie z obowiązującymi warunkami ubezpieczenia lub regulacjami ustawy (przy ubezpieczeniach obowiązkowych). Zgłoszenie szkody jest obecnie coraz łatwiejsze, można go dokonać przez stronę internetową lub telefonicznie, jednak nadal wiąże się z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności i przedstawiania kompletu dokumentów potwierdzających nie tylko tożsamość ubezpieczonego, ale również prawo do otrzymania świadczenia czy samego faktu wystąpienia zdarzenia przez ubezpieczeniowego. W trakcie obsługi szkody ubezpieczyciel może poprosić o dodatkowe dokumenty.

Ubezpieczony/poszkodowany musi przy tym pamiętać, aby bardzo skrupulatnie przestrzegać wszelkich terminów, które wynikają z umowy z ubezpieczycielem. W przypadku ich przekroczenia trzeba liczyć się z tym, że należne świadczenie może zostać uszczuplone. W przypadku niektórych rodzajów szkód ubezpieczeni mają 7 dni na zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia. W przypadku pozostałych zgłoszenia można dokonać do czasu upływu okresu przedawnienia (3 lata od powstania szkody). Im szybciej jednak zostanie zgłoszona szkoda, tym łatwiej będzie wykazać jej rozmiar i szybciej uzyskać odszkodowanie. Ubezpieczyciel z kolei zwykle ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku (chociaż ten okres może być krótszy). Jeżeli jednak w tym terminie nie da się wypłacić odszkodowania ubezpieczony/poszkodowany jest o tym informowany na piśmie. Jeśli roszczenie zostanie pozytywnie rozpatrzone, ubezpieczony otrzymuje należne świadczenie. Jeżeli jednak wniosek zostanie odrzucony w całości lub w części, można dochodzić swoich praw przed sądem. Zanim jednak skierujemy sprawę do sądu warto uzyskać od ubezpieczyciela uzasadnienie decyzji (odwołanie) lub skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Istnieje również możliwość ugody w postępowaniu przed sądem polubownym przy Rzeczniku Finansowym.

Opiniowanie roszczeń o odszkodowanie

Nasza firma specjalizuje się w opiniowaniu roszczeń dotyczących odszkodowania z tytułu utraconych dochodów lub renty wyrównawczej należnej z tego tytułu. Opiniujemy roszczenia różnego rodzaju, w tym na etapie zgłoszenia. Usługa obejmuje m.in. ocenę roszczenia, zakres przedstawionych i niezbędnych do przedstawienia dokumentów, skrupulatne sprawdzenie poszkodowanego (m.in. w CEIDG, portalu podatkowym Ministra Finansów, portalu Ministerstwa Rolnictwa w zakresie otrzymanej dotacji UE itp.), sprawdzenie ewentualnych powiązań (np. w innych spółkach itp.), wyliczenie kwoty bezspornej odszkodowania, wyliczenie odszkodowania należnego, propozycje zawarcia ugody. Zapewniamy też wsparcie w przypadku innych niezbędnych ustaleń.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!